Επιδοτούμενα Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου Μεγαλόπολης

Ενημερωτική Ημερίδα για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου μας, πραγματοποίησε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεγαλόπολης.
Οι επιχειρήσεις του Δήμου μας μέσα από τα προγράμματα απασχόλησης έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν ανέργους από τον Δήμο μας, με ποσοστό επιδότησης από 75 – 100%.
O Δήμαρχος Μεγαλόπολης σας καλεί να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που έχετε, ώστε και την επιχείρηση σας να βοηθήσετε και οι άνεργοι της περιοχής μας να απασχοληθούν στην Μεγαλόπολη.
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμμα απασχόλησης 800 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια χρηματοδότησης από κρατική ενίσχυση, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγουν.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Τρίπολης (για 800 εγγεγραμμένους ανέργους του Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα διαρκεί 12-15-18 μήνες και το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ανάλογα με την κατηγορία ανέργου/πρώην επιχείρησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, καθώς και την κατηγορία ανέργου.
• Το τμήμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
• Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
• Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 550 ανέργων 18-29 ετών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας, Καλαμάτας).
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 550 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τετραετίας από την υπόδειξη τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ Τρίπολης (Δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Γορτυνίας), Σπάρτης (Δήμου Σπάρτης) και Καλαμάτας (Δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας), και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ΄ όλη την διάρκεια της προεργασίας. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων, εορτών και επιδόματος αδείας και υπάγονται στη μεικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Οι επιχειρήσεις/πάροχοι υποβάλλουν μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, μέσω του ιστότοπου του Οργανισμού www.oaed.gr
• Το τμήμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση/πάροχος πληροί τις προϋποθέσεις
• Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ στην επιχείρηση/πάροχο υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
• Η επιχείρηση/πάροχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata
Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική ημερίδα
https://www.youtube.com/watch?v=5gWFlybLF-8
Εκ του Δήμου

Σχετικές δημοσιεύσεις