Έναν Ειδικό Συνεργάτη ζητά να προσλάβει ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου ΑΕΙ, Πανεπιστημίου, Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου, ΑΕΙ, Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Φυσικής ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, (με βεβαίωση στην περίπτωση αυτή της ισοτιμίας. και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Βιοοικονομία ή Κυκλική Οικονομία ή Βιώσιμη Ανάπτυξη.

4. Αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογες θέσεις του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο απασχόλησης του/της.

– Η εμπειρία αποδεικνύεται με αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τον χρόνο της απασχόλησης και εναλλακτικά, αντί αυτών με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Επιθυμητή η συμμετοχή σε σεμινάρια Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνέδρια Φορέων αντίστοιχου αντικειμένου, ενημερωτικές και επιμορφωτικές ημερίδες.

Ο/Η Ειδικός/ης Συνεργάτης/τρια δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση πρόσληψής του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω, αυτοπροσώπως (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, στην διεύθυνση Βύρωνος 67, Καλαμάτα ΤΚ 24100, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fodsapel@gmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απευθύνοντάς την προς το Γενικό Πρωτόκολλο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε τοπική εφημερίδα και συγκεκριμένα από 24/04/2024 έως και 28/04/2024 τις εργάσιμες ώρες 07.00 πμ ως 15.00.

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου:

Σχετικές δημοσιεύσεις