24 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Γορτυνίας

Συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα (Δασεργάτες και Εργάτες Δασοπροστασίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας) προσλαμβάνει ο Δήμος Γορτυνίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2023 (ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου).


Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημητσάνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης (δηλαδή από 07-07-2023 έως και 11-07-2023 και ώρα 14:30 μεσημβρινή).

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις του άρ. 206 του ν. 3584/2007  και του άρ. 14 παρ. 2 περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 20 του ν. 2738/1999.
  2. Την αριθμ. 133/2023 Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου «Πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας».
  3. Την αριθμ. 60183/04-07-2023 Έγκριση του Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, της ανωτέρω Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Πρόσληψη στον Δήμο Γορτυνίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2023, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (03) μηνών, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2023 (ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου, για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Γορτυνίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η διάρκεια απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημητσάνα, εντός  προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης. (δηλαδή από 07-07-2023  έως και 11-07-2023 και ώρα 14:30 μεσημβρινή).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την συνημμένη αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παρεγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση β)στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν απασχολήθηκε σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ της παρ. 1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού  εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη – λήξη ). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις