Δύο άτομα ζητά να προσλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Η του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (Έδρα) &
Ένα (1) άτομο ειδικότητα ΔΕ Οδηγός-Μηχανοδηγός Χειριστής (Εδρα)

για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιοχής Τρίπολης / Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου/ Έδρα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών (ΔΕ-Ηλεκ/τες Δικτύων) και από 18 έως 65 ετών (ΔΕ-Οδηγός-Μηχανοδηγός Χειριστής).


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 5/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου Περιοχή Τρίπολης, Λυκούργου & Ναυαρίνου, Τ.Κ. 22132 – Τρίπολη, υπόψη κυρίας ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ Λαμπρινής, (τηλ. επικοινωνίας: 2710-373505), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση L.Dardavesi@deddie.gr εντός δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.


Πλήρης ανακοίνωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα είναι αναρτημένα στο Δήμο Τρίπολης καθώς και στην Εδρα της Περ. Τρίπολης.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Δαρδαβέση Λαμπρινή τηλ. 2710-373505 ή Κουτρουμάνου Ζ. τηλ 2710-373507.

Υποβολή Αιτήσεων από 9-11-2023 έως 20-11-2023.

Σχετικές δημοσιεύσεις