Δύο νέες προσκλήσεις από το ΤΑΠΤοΚ

Δύο νέες προσκλήσεις του ΤΑΠΤοΚ, οι οποίες αφορούν Δήμους αλλά και ιδιώτες, αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν.
Οι δύο προσκλήσεις είναι οι παρακάτω:
«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων»
Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού.
Το ΤΑΠΤοΚ προσκαλεί τους ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ), ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των έργων / πράξεων που αφορούν στη Δράση, ανέρχεται σε 2.500.000 €.
Δράση: Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος
Το ΤΑΠΤοΚ προσκαλεί τους Δήμους να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων αναπλάσεων. Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων προβλέπει ενισχύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, σημάνσεις, τουριστικές διαδρομές, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων κ.α. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σε Κοινότητες όπου υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση , ή σε τοπικές δημοτικές ενότητες που εντάσσονται σε μια θεματική τουριστική διαδρομή π.χ. «Δρόμοι του κρασιού της Περιφέρειας».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των έργων / πράξεων που αφορούν στη Δράση, ανέρχεται σε 1.000.000 €.
Για το ακριβές περιεχόμενο των προσκλήσεων, την οργάνωση της υποδοχής και αξιολόγησης των προτάσεων, την ενημέρωση και υποστήριξη των δικαιούχων, στο προσεχείς διάστημα, θα οργανωθούν συνεντεύξεις τύπου και θα αναρτηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Σχετικές δημοσιεύσεις