Δημόσιος διαγωνισμός για το έργο “Οδοποιία Δήμου Τρίπολης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης
ΤΚ 22132
Τηλέφωνo: 2713600452
Τρίπολη, 19 /10 / 2021
Aριθμ. Πρωτ: 28654
ΑΔΑ: ΩΥΕΦΩΗΡ-ΡΒΤ
21PROC009392349 2021-10-20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00 €.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 300.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδι- κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. από την Δ/νση Τ.Υ. & ΥΔΟΜ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tripolis.gr
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., νέο πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, Παράρτημα Β΄.
Στον διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας Α2 και άνω που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν:
α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό τεσσάρων χιλ. οκτακοσίων σαράντα ευρώ (4.840,00€) και
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(ΦΕΚ Β΄ 3698/16- 11-2016).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 12-06-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ και μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 2 και των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει).
Στην περίπτωση που, ο προσφέρων αποτελεί ένωση οικονομικών φορέων, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 76, παρ.3 σημείο (β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο κωδικό (ΚΑE:30.7323.0001) του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), καθώς και της κράτησης 2,5‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου), που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου, με τη ρητή επισήμανση ότι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ήτοι η συλλογή και η απόδοση της κράτησης, εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής και απόδοσής της.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων, που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007, έτσι όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 και εξακολουθεί να ισχύει, δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στον ανάδοχο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.
Το έργο ταξινομείται με CPV 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & ΥΔΟΜ του Δήμου (τηλ. 2713 – 600452) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος Τρίπολης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις