Δήμος Β. Κυνουρίας: Διαγωνισμός για έξυπνο σύστημα τηλεδιαχείρισης υδρομετρητών

Σε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου συστήματος τηλεδιαχείρισης υδρομετρητών προχωρά ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΈΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου συστήματος τηλεδιαχείρισης υδρομετρητών με χρήση σταθερού ασύρματου δικτύου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 3.281.883,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ / Είδος αναθέτοντα φορέα : Ο.Τ.Α
Οδός : Κυνουρίας 10, Άστρος / Ταχ. Κωδ. : 22001
Τηλέφωνο : 27553-60111
E-mail: astros01@otenet.gr / Ιστοσελίδα: www.voreiakynouria.gov.gr/
Αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιώτης Γεωργακής


Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ως άνω συστήματος & έχει λάβει αύξοντα αριθμό 196685. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας www.voreiakynouria. gov.gr/ όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλήρης πρόσβαση.


Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης – Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημο- σίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης), 38411000-9 (Υδρόμετρα).
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.


Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (4 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και ένας (1) μήνας για την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).


Δικαιούμενοι συμμετοχής: Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμ- βανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.


Κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.


Εγγύηση συμμετοχής : Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ


Παραλαβή προσφορών : Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: την Τετάρτη 12/7/2023 & ώρα 09.00 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: την Πέμπτη 20/7/2023 και ώρα 15.00 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 26/7/2023 και ώρα 09.00


Χρόνος ισχύος προσφορών: Εννιά (9) μήνες από την καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών.


Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.


Χρηματοδότηση – Πληρωμή: Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (ΣΑΕ 275/1, αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ27510038) και είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).
Προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016- Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4

Σχετικές δημοσιεύσεις