Δήμος Β. Κυνουρίας: Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού

Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ο Δήμαρχος Β. Κυνουρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τις 25/7/2023 & ώρα 15.00.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό η προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (για κάθε ομάδα εξοπλισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, είναι 115.800,35 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το κόστος της θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» με ποσό 106.536,31 € και από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με ποσό 9.264,04 €.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με :
έναρξη υποβολής προσφορών την 19/7/2023 ώρα 15.00.
καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής προσφορών την 25/7/2023 & ώρα 15.00.
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, την 31/7/2023 & ώρα 09.00
κωδικοί CPV: (39100000-3, 44423200-3, 38622000-1, 39220000-0, 39241100-4, 42716110-2, 42717000-5, 37520000-9, 37530000-2, 39510000-0, 39531000-3, 44115810-0, 19245000-5, 39710000- 2, 30210000-4, 30230000-0, 32552000-7, 32344000-6, 38652100-1, 38653400-1, 39314000-6, 37520000-9, 37513100-8, 30195000-2, 37441000-1, 37520000-9, 37535200-9, 37310000-4, 22110000-4, 37510000-6
γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL651 και η ΑΑΥ είναι η: Γ.39/2023, επί του ΚΑ 30- 7135.069.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα συνταχθούν σε ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού δίδονται στο τηλ. 27553-60111.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Καμπύλης Γεώργιος

Σχετικές δημοσιεύσεις