Δήμος Β. Κυνουρίας: Προμήθεια εξοπλισμού για τη μετατροπή του δημοτικού σχολείου Μελιγούς σε πολυχώρο

Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, η οποία αφορά την αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Μελιγούς και τη μετατροπή του σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 11/9/2023 και ώρα 15:00.

Ακολουθεί αναλυτικά η διακήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό η “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» που αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό MIS 5021577, με δικαιούχο τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (για κάθε ομάδα εξοπλισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.


Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, είναι 115.800,35 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το κόστος της θα καλυφθεί από το ΠΔΕ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους [χρηματοδότηση από τη ΣΑ Ε1551 του Υπ. Εσωτερικών, κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510038] με το ποσό των 106.536,31 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με το ποσό των 9.264,04€.


Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με :
-έναρξη υποβολής προσφορών την 4/9/2023 και ώρα 09.00.
-καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής προσφορών την 11/9/2023 και ώρα 15.00.
-ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, την 15/9/2023 και ώρα 09.00.
-κωδικοί CPV: (39100000-3, 44423200-3, 38622000-1, 39220000-0, 39241100-4, 42716110-2, 42717000-5, 37520000-9, 37530000-2, 39510000-0, 39531000-3, 44115810-0, 19245000-5, 39710000- 2, 30210000-4, 30230000-0, 32552000-7, 32344000-6, 38652100-1, 38653400-1, 39314000-6, 37520000-9, 37513100-8, 30195000-2, 37441000-1, 37520000-9, 37535200-9, 37310000-4, 22110000-4, 37510000-6

-γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL651 και η ΑΑΥ είναι η : Γ.39/2023, επί του ΚΑ 30- 7135.069.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα αναλυτικά προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα συνταχθούν σε ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού δίδονται στο τηλ. 27553-60111.


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γεώργιος Καμπύλης

Σχετικές δημοσιεύσεις