Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Διαγωνισμός για διαπλάτυνση δρόμου στον Αγ. Ανδρέα


Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. Ανδρέα με την Επαρχιακή Άστρους – Λεωνιδίου και στις δύο πλευρές» προϋπολογισμού 56.800,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη σύμβασης, που ακολουθεί.


Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.voreiakynouria.gov. gr καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.


Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.


Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-07-2023 ημέ-ρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-07-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ ΚΑΙ 13/100 (916,13) €.


Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.


Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.


Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.


Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί δια- γωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.voreiakynouria.gov.gr).


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.


Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. : 27553 60144).


Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γεώργιος Καμπύλης

Σχετικές δημοσιεύσεις