Δήμος Τρίπολης: Μίσθωση χώρου για τη δημιουργία πάρκινγκ

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου – οικοπέδου για τη δημιουργία ανοιχτού χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στον Δήμο Τρίπολης.

Το προσφερόμενο ακίνητο – οικόπεδο πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

➢ να βρίσκεται εκτός του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ) και σε απόσταση μικρότερη των 300 μ. από τα όρια αυτού (Σ.Ε.Σ),
➢ να έχει έκταση τουλάχιστον 1.000 τ.μ.,
➢ να είναι γεωμετρικά άρτιο και επίπεδης επιφάνειας,
➢ να έχει είσοδο-έξοδο από τη δημοτική οδό, πλάτους τριών (3) τουλάχιστον μέτρων,
➢ να μην υπάρχουν εντός αυτού κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές,

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων – οικοπέδων πρέπει να καταθέσουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και τις 17.06.2024.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45, Τρίπολη), προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται στην τελευταία σελίδα της διακήρυξης), η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφει τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης).

Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιλαμβάνονται δυο (2) υποφάκελοι με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 16687/2024 διακήρυξη.
Στον φάκελο που περιλαμβάνει την προσφορά της αίτησης (Φάση Α’) υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

➢ Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ) και περιλαμβάνει την προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος (σχέδιο του σχετικού εντύπου βρίσκεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης).
➢ Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, ως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
➢ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
➢ Τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και
➢ Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, (4ος όροφος), τηλ.: 2713 600484/474.

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις