Δήμος Τρίπολης: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών

Σε διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών προχωρά ο Δήμος Τρίπολης.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ,
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, εντός της Κοινότητας Τρίπολης, για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 04-07-2023.


Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις :
να βρίσκεται εντός της Κοινότητας Τρίπολης,
να είναι ωφέλιμης επιφάνειας από 4.825 τμ έως 5.325 τμ και κοινόχρηστων χώρων από 930 τμ έως 1.040 τμ κατανεμημένων ως εξής :
• να είναι σε ανωδομή για χρήση γραφείων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιφάνειας από 3.200 έως 3.520 τμ, πλέον κοινόχρηστων χώρων επιφάνειας από 600 τμ έως 660 τμ
και
• σε υπόγειο, έως 2 στάθμες, για χρήση:
α) χώρων στάθμευσης 18 έως 20 θέσεων, επιφάνειας από 850 τμ έως 950 τμ,
β) διαμορφωμένων αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας 750 τμ έως 820 τμ,
γ) τουλάχιστον ενός W.C. επιφάνειας 25 τμ έως 35 τμ και
δ) κοινόχρηστων χώρων επιφάνειας από 330 τμ έως 380 τμ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων – οικοπέδων πρέπει να καταθέσουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 04-07-2023.


Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45, Τρίπολη), προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.


Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται στην τελευταία σελίδα της διακήρυξης), η οποία κατατίθεται εκτός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφει τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου, τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης). Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιλαμβάνονται δύο (2) υποφάκελοι με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 17796/2023 διακήρυξη.


Στον φάκελο που περιλαμβάνει την προσφορά της αίτησης (Φάση Α’) υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ) και περιλαμβάνει, την προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος (σχέδιο του σχετικού εντύπου βρίσκεται στο Παράρτημα.


• Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, ως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
• Τον τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και
• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.


Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45, (4ος όροφος), τηλ.: 2713-600459/474.


Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης https://www.tripolis.gr.


Ο Δήμαρχος Τρίπολης
Κωνσταντίνος Τζιούμης

Σχετικές δημοσιεύσεις