Δήμος Ν. Κυνουρίας: Διαγωνισμός για τη διαδικτυακή προβολή του Πύργου Τσικαλιώτη

Σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης/πολιτιστικού Portal του Δήμου και εφαρμογών προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής του Ιστορικού «Πύργου Τσικαλιώτη», προχωρά ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας «Πύργος Τσικαλιώτη – «Ἓν ἐκ τῶν ὡραιοτέρων, ἄν μή τό ὡραιότερον κτίριον τῆς Τουρκοκρατίας ἐν Πελοποννήσῳ»


Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 194079) η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο: «Πύργος Τσικαλιώτη – «Ἓν ἐκ τῶν ὡραιοτέρων, ἄν μή τό ὡραιότερον κτίριον τῆς Τουρκοκρατίας ἐν Πελοποννήσῳ» » με προϋπολογισμό δαπάνης 192.176,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 154.981,28 € ΦΠΑ : 37.195,51 €). με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Διαγωνισμού 194079) καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στον δικτυακό τόπο: www.notiakynouria.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός διαγωνισμού 194079.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 28/07/2023 και ώρα 23:00 (11:00μ.μ) (αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 194079)
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η. Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Τετάρτη 02/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.


Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης/πολιτιστικού Portal του Δήμου και εφαρμογών προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής του Ιστορικού «Πύργου Τσικαλιώτη», το οποίο διαδραμάτισε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην πρώτη περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης το οποίο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος με ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον διεπαφής Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης δίνονται στην 7/2023 Μελέτη Υπηρεσίας καθώς και στο αντίστοιχο παράρτημα της Διακήρυξης
CPV:


72500000-0: «Υπηρεσίες πληροφορικής», 72262000-9: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού», 30200000-1: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες»
Η Σύμβαση ΔΕΝ υποδιαιρείται σε τμήματα
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες


Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βά-σει τιμής μόνο (χαμηλότερη τιμή)
Κριτήρια Επιλογής:
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από όλα τα µέλη της ένωσης


Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης


Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικά να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης


Εγγύηση Συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (3.099,63 €) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ


Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού


Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.


Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην διακήρυξη Παράρτημα το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, τηλέφ.: 2757022807, Fax:, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις