Διακήρυξη διαγωνισμού για ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης

Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης με προϋπολογισμό 3.320.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%). προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης.

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο :
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 3.320.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).


Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 3.320.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ 24%).


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.


Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=423373946&language_code=EL&&OAFMID=91676&OAPB=_OAFMID&oapc=4&oas=AL4Cx8P171tfjMdBnjRR8w..


Ο Α/Α συστήματος είναι 200115.


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η /06/2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ.


Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, προσκομίζεται από τον Οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (53.548,39)i, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά.


Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03/07/2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:30 π.μ., από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Έργων) του Δήμου Μεγαλόπολης, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, 2ος όροφος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2791360203, 2791360207, στα οποία απαντούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Μαριάννα Μάρκου και Άννα Σαφλαγιούρα αντίστοιχα.


Εσωτ. Διανομή:
Τμήμα Τεχνικών Έργων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


i Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1του ν. 4412/2016).

Σχετικές δημοσιεύσεις