Διαγωνισμός του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής»

Χρηματοδότηση Σύμβασης:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Κωδ. ΣΑ Ε1191 (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910082). Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9919Ιιστ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/10/2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 238192

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/10/2023 και ώρα 13:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 24/10/2023 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις