Διαγωνισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του Έργου «Υλοποίηση Προγράμματος Αντιμετώπισης Κουνουπιών και Επιτήρησης Νόσων που μεταδίδονται δι΄ αυτών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», για τα έτη 2024-2025», διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, Δημιουργία δομής ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2024-2025 (Υποέργο 1).

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 2.822.580,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΠΑΠΠ), με Κωδ. Πράξης ΣΑΝΠ326 και Κωδικό Έργου 2024ΝΠ326000005223506 (MIS: 5223506).

Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, Δημιουργία δομής ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2024-2025, αποτελεί η προσφορά του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση-διαχείριση των εντόμων διαβιβαστών (κουνουπιών), με την συνεπικουρία εφαρμογής προγράμματος επιτήρησης και συστηματικής εποπτείας της κυκλοφορίας του Δυτικού Νείλου (WNV) για την πρόληψη της εμφάνισης επιδημικών φαινομένων νοσημάτων, στο σύνολο της Περιφέρειας, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια, αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν,

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/12/2025.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί, έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών (η εν λόγω σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα), μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στον με Α/Α 346899 ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Οι προσφορές ισχύουν για (08) μήνες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ή ανανέωσης.

Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν, επί ποινής αποκλεισμού, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης/Προμήθειας καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσου με το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπ. ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπεται σε ποσό ίσου με το 4% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπ/νου ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Αρμόδιο όργανο άσκησης προδικαστικών προσφυγών: . Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης διέπονται από τον Ν 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017 όπως εκάστοτε ισχύουν και υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής, διαμεσολάβησης, την υποβολή προσφυγών, είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 23/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr από τα αρμοδίως πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα.

Δημοσίευση διακήρυξης: Οι οικονομικοί φορείς έχουν άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, και του διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής http://www.ppel.gov.gr/

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 14.00 για τη διαδικασία του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικού, τηλ. 2713610177, για τις τεχνικές προδιαγραφές από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, τηλ. 2713610200.

Η παρούσα περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί για δημοσίευση στον περιφερειακό τύπο.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΤΩΧΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις