Διαγωνισμός για υποθαλάσσιο φωτισμό στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια, και τοποθέτηση υποθαλάσσιου φωτισμού Λιμένα Παραλίου Άστρους, προϋπολογισμού 192.001,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ / Είδος αναθέτοντα φορέα : Ο.Τ.Α
Οδός : Κυνουρίας 10, Άστρος / Ταχ. Κωδ. : 22001
Τηλέφωνο : 27553-60111
E-mail: astros01@otenet.gr /
Ιστοσελίδα: www.voreiakynouria. gov.gr/
Αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιώτης Γεωργακής


Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ως άνω συστήματος & έχει λάβει αύξοντα αριθμό 198184 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας www.voreiakynouria.gov.gr/ όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλήρης πρόσβαση.


Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης – Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34994000-1 και συμπληρωματικού CPV 31681410-0.


Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια (100) εκατό ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.


Δικαιούμενοι συμμετοχής: Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, κα- θώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.


Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Εγγύηση συμμετοχής : Ορίζεται σε 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Παραλαβή προσφορών : Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/7/2023 & ώρα 15.00 .μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 25/7/2023 και ώρα 15.00 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/7/2023 και ώρα 09.00.
Χρόνος ισχύος προσφορών: τρεις μήνες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών.


Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Χρηματοδότηση – Πληρωμή: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται για το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (192.000€) από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, Κωδ. ενάριθ. έργου 2022ΣΕ08610024) και αφορά την πράξη: «Προμήθεια και τοποθέτηση υποθαλάσσιου φωτισμού Λιμένα Παραλίου Άστρους» του Ε.Π «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1652/24-05-2022 της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5165217. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ . Το ποσό του ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60€) θα καταβληθεί από ιδίους πόρους.


Προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016- Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης
Δημοσιεύσεις: Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης & της μελέτης θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.voreiakynouria.gov.gr/).


Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις