Διαγωνισμός για το κυλικείου του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Τρίπολης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»
Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Τρίπολης.
Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 και ώρα από 13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. στο γραφείο του Προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Χατζόπουλου Στέφανου στο Δημαρχείο επί των οδών Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10/2020 και ώρα 13:45 π.μ. και ως χώρος το γραφείο του Προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Χατζόπουλου Στέφανου στο Δημαρχείο επί των οδών Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης

Τα απαιτούμενα δικ/κά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία
2. Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικ/κά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την Σχολική Επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή ιδιωτικού Σχολείου.
9. Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.
10. Προσκόμιση Βεβαίωσης μη οφειλών προς τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.
11. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00)€. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά τη κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος. Το ποσό αυτό ή εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξης της άτοκα , πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιανδήποτε εργασιακή σχέση
• Οι συνταξιούχοι.
• Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ.1,2,3,4), 5,7,8 & 9 του Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 Τ. Α΄/9.2.2007.
• Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Επίσης :
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι 9 χρόνια, θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2029.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 4 € ετησίως.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και η τρίτη την 31η Μαΐου.
Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ και στο κυλικείο να έχει Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείου.
Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής στο τηλέφωνο 6944671754 και το Γραμματέα στο τηλέφωνο 2713600464 και να λαμβάνουν τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις