Διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του γηπέδου στη Νεστάνη Αρκαδίας

Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Νεστάνης, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών να ορίζεται η 11-08-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00 μ.μ.

Ακολουθεί αναλυτικά η διακήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000€ )


Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 202202 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11-08-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00 μ.μ.


Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-08-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10.30 π.μ.


Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την « ανοικτή διαδικασία » του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) και σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σε κοινοπραξία που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ αφ’ όσον ανήκουν σε ανάλογες τάξεις του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ και:
► που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ ), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
► οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
► Οι οικονομικές ενώσεις συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61 € και ισχύ τουλάχιστον δέκα τριών ( 13 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.


Κάθε προσφερών μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις ( 13 ) μήνες
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε ( 365 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις