Διαγωνισμός για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φωτισμού στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου

ppel.gov.gr

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (CPV: 31216100-4-Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας και 31320000-5-Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. 20% (Διανομαρχιακά Έργα) έτους 2023 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρ. έργου: Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 9781.0003.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ.α ηλ. διαγωνισμού: 201143).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με βάση τον Ν.4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (ποσό: 2.419,35 €).

Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.

Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται με ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει σταλεί για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο.

Στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται και στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (αρμόδιοι υπάλληλοι: Α. Παπαδημητρίου, τηλ. 2713610254, E-mail: papadian@gmail.com και Β. Ζαβάλκου, τηλ. 2713610265, E-mail: zavalkou@arcadia.gr).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις