Διαγωνισμός για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων, για την κάλυψη των αναγκών του σε ετήσια βάση (CPV:90524400-0) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.


Αναθέτουσα Αρχή είναι το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα στο Υπουργείο Υγείας. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο όλων των τμημάτων και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ποσότητας όλων των τμημάτων.
Ανάδοχος να αναδειχθεί όποιος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16
Συνολική εκτιμώμενη αξία 168.920,00 € μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και 209.460,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 197462).


Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 29/06/2023.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/06/2023- 07:00:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 18/07/2023 -15:00 π.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 19/07/2023 – 09:00 μ.μ.


Η εγγυητική συμμετοχής καθορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των τμημάτων / ομάδων εκτός ΦΠΑ, ήτοι τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά ( 3.378,40 € ).


Υπάρχει στη διακήρυξη αναλυτική κατάσταση υπηρεσιών, ποσοτήτων και τεχνικών προδιαγραφών.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.


Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.


Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.


Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0846.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 και την 64233/8-6-2021 (ΤΒ 2453/9-6-2021) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2713 601709 αρμόδια υπάλληλος Μαρία Σωτηροπούλου – Τμήμα Προμηθειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 131, Τρίπολη.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αναστάσιος Κ. Τζανής

Σχετικές δημοσιεύσεις