Διαγωνισμός για τη δακοκτονία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια 177.460 λίτρων σκευάσματος του εντομοκτόνου spinosad [κατηγορία spinosyns) μορφής CB (κατά GIFAP) για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2023 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη της προκήρυξης.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.499.962,90 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ή ποσού 1.327.400,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023, για το Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς και συγκεκριμένα τον Ε.Φ. 295 και Κ.Α. Εξόδου 1643.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Α/Α διαγωνισμού: 197112)


Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη.
Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 3η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.


Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό 13.274,00 €.
Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές κατατίθενται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, επί ποινή αποκλεισμού.


Προκήρυξη της διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/06/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. & της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr, για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων.


Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει σταλεί για δημοσίευση στον περιφερειακό τύπο.


Στοιχεία και πληροφορίες δίδονται: α) για τη διακήρυξη, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού/ Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, ισόγειο (αρμόδιος υπάλληλος Ι. Γεωργόπουλος, τηλ. 2713 610177, e-mail: georgopoulos@arcadia.gr), β) για τις προδιαγραφές του υλικού, από τον Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Μητρόπουλο, τηλ. 2710226967.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις