Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων του Π.Γ.Ν Τρίπολης

Μέχρι τις 23 Αυγούστου και ώρα 15:00, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, που διεξάγει το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του, αλλά και των δομών του τομέα Ψυχικής Υγείας.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω των ορίων για παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων (CPV: 90911200-8), για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένων και των Δομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής.


Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα στο Υπουργείο Υγείας (6η Υγειονομική Περιφέρεια). Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.


Η χρηματοδότηση είναι από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0845 σχετική πίστωση.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 872.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 1.081.280,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(24%). Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται επίσης η παροχή ειδών ατομικής υγιεινής (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνο) και σάκων απορριμμάτων για την διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων (μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι και μπλε σε διάφορες διαστάσεις).


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α συστήματος: 198573).


Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η προκήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).


Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/07/2023, όπου δημοσιεύθηκε στις 18/07/2023.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19-07-2023 και ώρα 07:00 π.μ.
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 23-08-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.


Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού : 24-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Διάρκεια σύμβασης: ένα (1) έτος.

Υπάρχει αναλυτική κατάσταση των ζητούμενων υπηρεσιών καθαρισμού, υλικών και τεχνικών προδιαγραφών στην διακήρυξη.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.


Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσ-σα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 και την αρ. 64233/ 09.06.2021 (Β΄2453) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2713 601709, αρμόδια υπάλληλος: Σ. Μίντζια στο Τμήμα Προμηθειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 131, Τρίπολη.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΤΖΑΝΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις