Διαγωνισμός για ανάδειξη του ανοιχτού εμπορικού κέντρου Λεωνιδίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 156.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.


Αναθέτουσα Αρχή/ Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής διαγωνισμού: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού:
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov. gr (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ), και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: https://www.parnonas.gr/ .


Α/Α συστήματος στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 202687


Τόπος υποβολής προσφορών:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Γλώσσα προσφορών:
Ελληνική


Τρόπος σύναψης σύμβασης:
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων. Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.


Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έρ-γων που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.


Προθεσμία εκτέλεσης έργου:
90 ημερολογιακές ημέρες.
Κριτήριο ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)


Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/08/2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύ-ει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές


Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική


Χρηματόδοτηση:
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4296/1458/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ4Δ465ΧΙ8-ΔΥ6). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 64-7341.014 του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρί- ας, για τα οικονομικά έτη 2022-2023.


Κωδικός CPV:
45442110-1 – Εργασίες βαφής κτιρίων
NUTS:
EL651


Εγγυητική συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (2.516,13 €).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Πληροφορίες:
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών / διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς Φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις