Τρεις θέσεις εργασίας στον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κορινθίας

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Κορινθίας- Ειδικός Φιλανθρωπικός» προκηρύσσει τρεις θέσεις εργασίας: 

1) Ιατρού-Ψυχιάτρου,

2) Εργοθεραπευτή/τρια,

3) Λογοθεραπευτή/τρια

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– ΑΙΤΗΣΗ (δίνεται από τον φορέα και συμπληρώνεται από τον υποψήφιο).

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (απαραίτητο Τ.Ε.)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

-Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

-Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

-Πιστοποιητικό Υγείας ( από κρατικό  ή ιδιώτη γιατρό)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

-Έντυπο συγκατάθεσης υποψηφίου για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (δίδεται από τον Φορέα και υπογράφεται από τον υποψήφιο). 

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου εξωτερικά στον φάκελο και την ένδειξη «Αίτηση για την θέση Ιατρού-Ψυχιατρού,Εργοθεραπευτή/τρια, Λογοθεραπευτή/τρια» και θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στα γραφεία της Γραμματείας του Σωματείου (Εφύρας 63, Αρχαία Κόρινθος, τηλ. 27410-85794, από την Τρίτη 6-9-2022 έως Παρασκευή 23-9-2022 και ώρες 9:00-13:00 μ.μ.). 

Σχετικές δημοσιεύσεις