ΔΕΗ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 18 ατόμων στον ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαοκτώ  (18) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 1/2023 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία θα αναρτηθούν στο κτίριο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης,  στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΛΜ: Σολωμού 41,106 82 Αθήνα.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ  ΔΕΗ υπ. αριθμ. 1/2023, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο  της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) και πιο συγκεκριμένα, από την κεντρική σελίδα ακολουθώντας τη διαδρομή: ΔΕΗ Όμιλος Ανθρώπινο Δυναμικό Ευκαιρίες Καριέρας → Προκηρύξεις Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (8μηνες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 1/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  infolignimegalopolis@dei.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

Αργυρώ Καστανάκη

Διευθύντρια ΔΕΛΜ

Σχετικές δημοσιεύσεις