Οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν διεθνείς περιοχές και προϋποθέτουν διακρατικές συνεργασίες…

18 Δεκεμβρίου 2012  /   Χωρίς Σχόλια

Ημερίδα με θέμα: «Θαλάσσια Στρατηγική»

 Στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Θαλάσσια Στρατηγική», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012, στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ, στην Αθήνα συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Παπαφωτίου. Η ημερίδα αυτή, εντάσσεται στο στάδιο της «προετοιμασίας» του σχεδίου δράσης των Θαλάσσιων Στρατηγικών στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Oδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.
Από τη φύση τους οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν διεθνείς περιοχές και ως εκ τούτου προϋποθέτουν διακρατικές συνεργασίες και προσεγγίσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν θαλάσσιες περιοχές (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Εύξεινος Πόντος, Μεσόγειος) με μεγάλη αξία, από την άποψη της ιχθυοπαραγωγής και του τουρισμού, που πρέπει να τύχουν προστασίας. Για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε η Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών, στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, κάθε κράτος μέλος, οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του ακολουθούν τη διαίρεση των Ευρωπαϊκών θαλασσών σε περιοχές και ύποπεριοχές, όπως αυτή πραγματοποιείται στην οδηγία.
Η Ελλάδα έχει σχεδόν το 1/3 της ακτογραμμής της Ευρώπης, σημαντική θαλάσσια έκταση λόγω του ελληνικού αρχιπελάγους, σε καλή κατάσταση και μεγάλη ποικιλομορφία στα χαρακτηριστικά των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Σε γενικές γραμμές το κύριο πρόβλημα πού φαίνεται να έχουμε είναι ότι ενώ πιθανότατα ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνους όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η τεκμηρίωση αυτής της εικόνας είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απουσίας μιας συνεπούς πολιτικής περιβαλλοντικής παρακολούθησης όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Εκτιμάται ότι η μεγαλύτερη χρησιμότητα της προσπάθειας που γίνεται αυτή την περίοδο αφορά ακριβώς τη θέσπιση προδιαγραφών (παράμετροι,χωρο-χρονική κάλυψη, μεθοδολογία κ.λ.π.) για το σύστημα (ή τα συστήματα) παρακολούθησης έτσι ώστε να προκύψει μια χρήσιμη και αξιόπιστη βάση δεδομένων κατάλληλη για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την θαλάσσια πολιτική και στρατηγική τα επόμενα χρόνια.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση θαλασσίων πολιτικών που αφορούν την αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα, την ανασκόπηση, την εκτίμηση και τη μεταβλητότητα φυσικών παραμέτρων στις ελληνικές θάλασσες. Ακόμη τα επίπεδα και τις τάσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στον ελληνικό χώρο, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, την αλιεία και την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες.
Οι επιμέρους πολιτικές στο πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής θα παρέχουν τη δυνατότητα επέμβασης για εξασφάλιση της δέσμης χαρακτηριστικών, της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι επιθυμητή και αειφόρος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *