Διαγωνισμός για εκμίσθωση του κυλικείου του σχολείου στο Λεβίδι

dav

Σε διαγωνισμό εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου- Λυκείου Λεβιδίου προχωρά το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ.

Ακολουθεί αναλυτικά η προκήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης » λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τ΄Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων τους όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. οικ. Υ.Α. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/2.02.2018 τ΄ Β) και 5293/2018 (ΦΕΚ 816/8-03-2018 τ΄Β).


Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τ΄ Β) για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Κ.ΥΑ. 111526/Δ4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ.Β), 56758/Δ4/ 24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013) και Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016). Το υπ.αρίθμ. 2607/21.4.2023 Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β΄


Την υπ’ αρίθμ.24/2023 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγκρισης προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Λεβιδίου, των όρων της προκήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Την με αρ. πρωτ. 27/27.07.2023 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί κλήρωσης για την Επιτροπή Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Λεβιδίου .


Την ανάγκη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Λεβιδίου για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Π Ρ O Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου και Λυκείου Λεβιδίου.


Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα, και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με βάση την υπ.αρίθμ. 27/27.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής η τριμελή επιτροπή διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού του συγκεκριμένου κυλικείου συγκροτείται από:


1) Tον Διευθυντή του Λυκείου Λεβιδίου κ. ΜΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και σε περίπτωση απουσίας του, τον Διευθυντή του Γυμνασίου Λεβιδίου κ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
2) Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Λεβιδίου κ. ΖΑΒΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, και σε περίπτωση απουσίας του την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λεβιδίου Κα ΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ .
3) Τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Οικονομόπουλο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπηλιόπουλο Γεώργιο
Τα δικαιολογητικά μαζί με τις προσφορές ( σε κλειστούς φακέλους ) θα υποβάλλονται από τη Τρίτη 22 Αυγούστου 2023, έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρίπολης επί των οδών Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, στον 4ο όροφο τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής, για τη καλύτερη παροχή πληροφοριών και τη λήψη πιστοποιη- τικού μη οφειλής στη Σχολική Επιτροπή.


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, ημέρα Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ. όπου η επιτροπή ελέγχου επανελέγχει τα δικαιολογητικά και αρχίζει η διαδικασία της αποσφρά- γισης των προσφορών.


Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών ή των 20 ηµερών αντίστοιχα.


Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως ( 189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.


Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr.
Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών είναι εξήντα τρεις (63) , τριάντα τρεις (33) στο Γυμνάσιο και τριάντα (30) στο Λύκειο.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για προμήθεια σχετικών εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής και στο τηλέφωνο 2713600464.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις