Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας της Β’ Εθνοσυνέλευσης

Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Β ́ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ», CPV: 45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής, με προϋπολογισμό 384.677,42€ ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).» στο Άστρος Κυνουρίας, προχωρά ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Ακολουθεί η προκήρυξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Β ́ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ», CPV: 45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής, με προϋπολογισμό 384.677,42€ ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
  Οδός: Άστρος Κυνουρίας
  Ταχ.Κωδ.: 22001
  Τηλ.: 2755360146
  E-mail: astros01@otenet.gr
  Ιστοσελίδα: https://www.voreiakynouria.gov.gr/
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμε-ση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ι-στοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.voreiakynouria. gov.gr/)
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορίες Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 4. Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου α-νέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 6. Παραλαβή προσφορών: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
  του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
 7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 8. Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της περιοχής παρέμβασης 2.600 τ.μ., όπου έλαβε χώρα η Β Εθνοσυνέλευση Γυμνάσιο – Λύκειο Άστρους, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους και τη διαμορφωμένη κεντρική Πλατεία του Άστρους. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την οριοθέτηση χώρων κυκλοφορίας πεζών, με κατάλληλες πλακοστρώσεις και διαγραμμίσεις, τη δημιουργία χώρων καθιστικού και πρασίνου και τέλος την ανάδειξη των παρεμβάσεων με κατάλληλο φωτισμό σύμφωνα με τη μελέτη και με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στο γεγονός πως ο χώρος που θα εκτελεστεί η ανάπλαση είναι ο ιστορικός χώρος της Β Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και παράλληλα αποτελεί την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους όπου φιλοξενούνται ενδιαφέροντα εκθέματα από την έπαυλη του Ηρώδη Αττικού.
 9. Χρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID 16873 – που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσι- νης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
 10. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.693,55 €.
  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς Φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

 11. Άστρος, 31/05/2023
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
  ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις